Ariella OZ
Železničiarska 2
90028 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421905638399


Email: eva.kliska@gmail.com
Ariella OZ
Súbor mažoretiek "Ariella" vznikol v roku 1997. Dnes v ňom pôsobí približne 80 členiek vo veku od 4-24 rokov.
Repertoár súboru zahŕňa okrem klasických pochodových choreografií, aj choreografie na modernú hudbu s tanečnými prvkami, country hudbu, a iné tanečné žánre. Všetky choreografie  dopĺňajú príslušné kostýmy.
Súbor "Ariella" si vybudoval dobré meno nielen v samotnej Ivanke, ale i v rôznych mestách a obciach v rámci Slovenska a v zahraničí.
Svojimi vystúpeniami súbor obohacuje rôzne oslavy, kultúrne akcie, plesy, významné výročia a rôzne spoločenské udalosti.
Súbor založila a vedie Eva Kliská. 

Oznam 14.10.2019 Dnes bola prekročená hranica 10.000,- €.
ĎAKUJEME V MENE VERONIKY A JEJ RODINY. POKRAČUJEME ĎALEJ. 

Oznam 14.10.2019 Benefičný koncert Nádej pre Veroniku
Dňa 12.10.2019 sa konal prvý benefičný koncert Nádej pre Veroniku v parku oddychu Inspiro v Ivanke pri Dunaji. Bola to úžasná niekoľko hodinová šnúra koncertov skvelých kapiel, úžasných ľudí, ktorým záleží na iných.  Veľmi sa tešíme, že koncert mohla sledovať Veronika v nemocnici vďaka priamemu prenosu.  Čoskoro zverejníme aj link na video a prezentáciu. Všetkým organizátorom, účinkujúcim, zúčastneným, ako aj podporovateľom patrí VEĽKÁ VĎAKA. Predalo sa 230 ks vstupeniek  na koncert za predajnú cenu 15,- €/ks – výťažok pre verejnú zbierku Nádej pre Veroniku predstavuje spolu sumu 3.450,- €, do stacionárnej pokladničky umiestnenej na podujatí ste vložili 683,20,- € a stav na osobitnom účte verejnej zbierky k 12.10.2019 bol 5.386,46,- €. Suma na verejnú zbierku Nádej pre Veroniku k 12.10.2019 predstavuje spolu 9.519,66,- €.

ĎAKUJEME A VERONIKA POKRAČUJEME ĎALEJ. 
12.10.2019 Darcovské SMS - už spustené.
S radosťou Vám oznamujeme, že od 11.10.2019 je možné podporiť verejnú zbierku Nádej pre Veroniku aj formou zaslania darcovskej SMS v hodnote 2,- €.
Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník príjme a ktorá je spoplatnená sumou 2,- €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NPV  (DMS medzera NPV) na číslo 877. spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora (O2, Orange a Telekom). Mobilní operátori (O2, Orange a Telekom) odvádzajú 100% z každej  darcovskej SMS správy.
Dms mechanizmus na Slovensku spravuje fórum donorov a viac informácií  o ňom nájdete na www.donorsforum.sk. 

V prípade jednorazovej podpory  pošlite na číslo 877 správu s textom: DMS NPV   (DMS medzera NPV).

Ak máte záujem o pravidelnú podporu prostredníctvom DMS  - jeden krát za 30 dní, tak  pošlite na číslo 877 SMS v tvare: DMS START NPV   (DMS medzera START medzera NPV).

Pre deaktiváciu pravidelných DMS, stačí poslať správu : DMS  STOP NPV (DMS medzera STOP medzera  NPV).

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

ĎAKUJEME!

08.10.2019 Oznamujeme, že technické problémy pri bezhotovostných prevodoch zo strany banky boli odstránené.
Ďakujeme za porozumenie.

04.10.2019 Oznámenie o technických problémoch pri bezhotovostných prevodoch
Oznamujeme Vám, že z dôvodu technických problémov je možné zasielať dobrovoľné príspevky bezhotovostným prevodom na účet IBAN SK71 0200 0000 0030 0374 8296 vedený vo VUB banke a.s., ako osobitný účet verejnej zbierky Nádej pre Veroniku reg. č. 000-2019-031121 s termínom splatnosti od 6.10.2019. Za poruzumenie ďakujeme.

30.09.2019 Oznámenie o konaní 1. Benefičného koncertu Nádej pre Veroniku 
Oznamujeme Vám, že prvý benefičný koncert Nádej pre Veroniku sa bude konať dňa 12.10.2019 od 16.00 hod. v Inspire na Nádražnej ul. 36 v Ivanke pri Dunaji.
Predpredaj lístkov bude možný od 08.10.2019 v Informačnom centre v obci Ivanka pri Dunaji a v INSPIRE na Nádražnej ul. 36 v Ivanke pri Dunaji na vyznačených miestach. Príspevok na verejnú zbierku predstavuje 100% z predajnej ceny vstupenkybude vložený po ukončení podujatia na osobitný účet verejnej zbierky Nádej pre Veroniku vedený vo VUB banke, a.s. IBAN SK71 0200 0000 0030 0374 8296.  Na uvedenom podujatí bude umiestnená aj stacionárna pokladnička č.2. pre ďalšie prípadné dobrovoľné príspevky na verejnú zbierku č. 000-2019-031121. Ďalšie informácie o benefičnom koncerte nájdete v nižšie uvedenom linku, kde je zverejnený plagát na podujatie. Za účasť a pomoc vopred ďakujeme.

PLAGÁT
 
 27.09.2019 Oznámenie o vydaní rozhodnutia o zápise verejnej zbierky Nádej pre Veroniku a základné informácie
 
OZ Ariella informuje, že verejná zbierka „Nádej pre Veroniku“, ktorej je organizátorom bola rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č: SVS – OVS2-2019/031121 zo dňa 23.09.2019 právoplatným dňa 25.09.2019 zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-031121. Základné informácie o verejnej zbierke „Nádej pre Veroniku“:
 
·          Názov verejnej zbierky: Nádej pre Veroniku.
·          Registrové číslo verejnej zbierky: 000-2019-031121.
·          Organizátor verejnej zbierky: Ariella, občianske združenie, so sídlom Železničiarska 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42134251, štatutárny zástupca občianskeho združenia: Eva Kliská.
·          Osobitný účet verejnej zbierky: IBAN SK71 0200 0000 0030 0374 8296 vedený vo VUB banke, a.s.
·          Osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky: Ing. Jana Esterle, Okružná 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
·          Trvanie verejnej zbierky: od 01.10.2019 do 30.09.2020.
·          Účel verejnej zbierky: individuálne určená humanitárna pomoc pre Veroniku Dvornícku (rod. Pialovú) bytom Matičná ul. v Ivanke pri Dunaji, ktorá sa ocitla v núdzi a v ohrození života. Čistý výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky.
·          Cieľ verejnej zbierky: získanie finančných prostriedkov na liečebné výdavky, ako aj na nákup pomôcok, ktoré pomôžu prijímateľke verejnej zbierky Veronike a jej rodine aspoň čiastočne zjednodušiť starostlivosť o ňu v domácom prostredí.
·          Formy získavania finančných prostriedkov:
Zasielanie finančných prostriedkov na osobitný účet zbierky - IBAN SK71 0200 0000 0030 0374 8296 vedený vo VUB banke, a.s.
Zasielanie darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS s jedinečným heslom pre Veroniku na čísle 877.
Jedinečné heslo pre Veroniku zverejníme po obdržaní schváleného hesla od Fórum donorov – predpoklad 12.10.2019. Cena jednej darcovskej SMS je 2,- € a výška príspevku z ceny darcovskej SMS predstavuje 1,92,- €. Príspevky formou darcovskej SMS budú odvedené na osobitný účet verejnej zbierky.
Zbieraním finančných prostriedkov do stacionárnej pokladničky č.1, ktorá bude umiestnená od 12.10.2019 na OcÚ, Moyzesova 57, Ivanka pri Dunaji.
Zbieraním finančných prostriedkov do stacionárnej pokladničky č. 2, ktorá bude umiestnená na kultúrnych, športových a ďalších spoločenských podujatiach, ako aj na benefičných koncertoch. Finančné prostriedky zo stacionárnej pokladničky č.2. budú po komisionálnom otvorení a zápise odovzdané na osobitný účet spravidla do 2 pracovných dní po ukončení podujatia.
Predajom vstupeniek na kultúrne, športové podujatie, alebo iné verejné podujatieusporadúvané na získanie príspevkov. Príspevok predstavuje 100% predajnej ceny vstupenky.
 
Rozhodnutie MV SR č. SVS – OVS2-2019/031121, ako aj informácie o Veronike a jej príbehu sú dostupné na nižšie uvedených linkoch. Za akúkoľvek pomoc vopred ďakujeme. Každé dieťa si zaslúži mať mamu pri sebe.

PRÍBEH VERONIKY
  
ROZHODNUTIE

18.09.2019 Oznámenie o podaní návrhu na registráciu verejnej zbierky s názvom „Nádej pre Veroniku“

V súčasnosti OZ Ariella organizuje verejnú zbierku s názvom "Nádej pre Veroniku", ktorej návrh na registráciu bol podaný dňa 13.09.2019 na MV SR. Číslo zbierky bude zverejnené po vydaní rozhodnutia o registrácii. Cieľom verejnej zbierky je získanie finančných prostriedkov na liečebné náklady a nákup zdravotných pomôcok pre Veroniku Dvornickú rod. Pialovú, bytom Matičná ul., Ivanka pri Dunaji. Osobitný bankový účet je vedený vo VÚB banke, a.s., IBAN SK71 0200 0000 0030 0374 8296. Zasielanie finančných prostriedkov akoukoľvek formou (bankový prevod, SMS, stacionárne pokladničky, vstupenky na benefičný koncert) bude možné až po vydaní rozhodnutia o registrácii verejnej zbierky.   

Bližšie informácie o konaní verejnej zbierky a samotnej prijímateľke zbierky sú dostupné na nižšie uvedenom linku. Za akúkoľvek pomoc vopred ďakujeme. 

NÁVRH NA REGISTRÁCIU


PREZENTÁCIA BENEFIČNÝ KONCERT